Tiết kiệm nước tự nhiên của người Hopi …. ngăn chặn dự luật Thượng viện 2109

New Video from Radford Quamahongnewa sharing how critical it is to save the water.

Save the Hopi’s natural water resources. Kill Bill 2109. from Ville Tanttu on Vimeo.

Mục nhập này đã được đăng Blog, Video Hopi. Đánh dấu permalink.

Để lại một trả lời