Category Archives: Videos հոպիերեն

VIDEOS հոպիերեն The հոպիերեն տվել Հաղորդագրություններ միջոցով տեխնոլոգիական աշխարհում ելույթը. Այս էջում մենք կիսում այդ հաղորդագրություններն հոպիերեն աշխարհի հետ.

Պահպանել Հոպի ի Բնական ջուր …. stop Սենատի օրինագիծը 2109

New Video from Radford Quamahongnewa sharing how critical it is to save the water. Պահպանել Հոպի բնական ջրային ռեսուրսների. Kill Bill 2109. from Ville Tanttu on Vimeo.

Ավելացնել Օրագիր, Videos հոպիերեն | Թողնել մեկնաբանություններ

The Hopi Way- Traditional Speaks

ENGLISH HOPI LANGUAGE

Ավելացնել Օրագիր, Videos հոպիերեն | Թողնել մեկնաբանություններ

Official Message from the Hopi Nation about the Japan Earthquake

    This is a historic moment for our planet to hear them speak. The Hopi Elder have come forward with a message to the world in response to the tsunami and earthquake disaster in Japan. They give humanity aContinue reading

Ավելացնել Օրագիր, Videos հոպիերեն | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off