Category Archives: Video

Xem video này sẽ là một kết hợp của những người khác video chúng ta thấy là quan trọng để chia sẻ với bạn để mang lại một sự hiểu biết lớn hơn về trách nhiệm chung của chúng ta cho các thế hệ tương lai của chúng ta về trẻ em.

Youtube: Stop Bill 2109 3 videos

STOP SB 2109 – Former Navajo and Hopi Chairmans StatementsNavajo Hopi Water Rights   STOP SB 2109 – Navajo-Hopi Little Colorado River Water Rights Settlement Act of 2012   STOP SB 2109 – Navajo Hopi Water Rights SettlementContinue reading

Posted in Blog, Video | Leave a comment

VIDEO: Senator Jon Kyl : Navajo-Hopi Little Colorado River Water Rights Settlement Act March 2012

Senator Jon Kyl and Senator McCain of Arizona introduce Navajo-Hopi Little Colorado River Water Rights Settlement Act March 2012. Here Kyl introduces Bill 2109 to the Senate floor. The Traditional Hopi are now concerned that this bill will take awayContinue reading

Posted in Blog, Video | Leave a comment