பகுப்பு மாநாடு: கிராமம்

VILLAGE Shungopavi Village is theMother Village” ஹோப்பி மக்கள். ஹோப்பி முதல் Mesas குடியேற வந்த போது, அது உண்மையான கிராமம் என்று Shungopavi இருந்தது. முதலில் அவர்கள் மேசா கீழே குடியேற தொடங்கினர் பின்னர் அவர்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் நெருங்கிய வாழ்ந்தார் அங்கு மேசா மேல் வாழ இடம்பெயர்ந்தது. இங்கே நாம் ஒரு மக்கள் நாம் யார் நீங்கள் இன்னும் பகிர்ந்து கொள்ள.

Village life

Here you can see some of ancient beautiful homes of our Village in Shungopavi. The homes are made of stone, wood and earth. Some of the buildings are hundreds of years old and are still being lived in today. This … வாசிப்பு தொடர்ந்து

அனைத்து வலைப்பதிவு, கிராமம் | ஒரு கருத்துரையை