Category Archives: Village

VILLAGE Shungopavi Village is theMother Village” của người Hopi. Khi Hopi đầu tiên đến định cư trên các đỉnh núi bằng phẳng, nó là Shungopavi là làng gốc. Ban đầu họ bắt đầu giải quyết ở dưới cùng của mesa và sau đó di cư đến sống trên đầu trang của các mesa, nơi họ đã sống gần một ngàn năm. Ở đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhiều hơn của những người chúng ta như một dân tộc.

Village life

Here you can see some of ancient beautiful homes of our Village in Shungopavi. The homes are made of stone, wood and earth. Some of the buildings are hundreds of years old and are still being lived in today. ThisContinue reading

Posted in Blog, Village | Leave a comment